Lara Aliciasdatter

Karismatisk, alvorlig og tillidsvækkende sort kvinde med sort-gråt hår. Venlig, men afmålt.

Description:

Female middle-aged human (Garundi) mesmerist 1 (Pathfinder RPG Occult Adventures 38) CN Medium humanoid (human)
Init 3; Senses Perception +5
—————
Defense
—————
AC 13, touch 13, flat-footed 10 (
3 Dex)
hp 9 (1d8+1)
Fort 0, Ref +5, Will +3
—————
Offense
—————
Speed 30 ft. (20 ft. in armor)
Melee scorpion whip +0 (1d4)
Ranged heavy crossbow +3 (1d10/19-20)
Special Attacks hypnotic stare (-2), mesmerist tricks 4/day (false flanker), painful stare (
1) Mesmerist Spells Known (CL 1st; concentration 4)
1st (2/day)—murderous commandUM (DC 14), sleep (DC 14)
0 (at will)—detect magic, flare (DC 13), message, touch of fatigue (DC 13) —————
Statistics
—————
Str 10, Dex 16, Con 10, Int 12, Wis 12, Cha 16
Base Atk +0; CMB +0; CMD 13
Feats Point-Blank Shot, Precise Shot
Traits eye in the back of your head, font of life
Skills Acrobatics +0 (-4 to jump), Bluff +8, Craft (alchemy) +5, Diplomacy +7 (
9 to use the hypnotism skill unlock), Perception 5, Perform (act) +7, Spellcraft +5, Stealth +4, Use Magic Device +7
Languages Common, Infernal, Osiriani
SQ consummate liar +1
Other Gear crossbow bolts (30), heavy crossbow, scorpion whipUC, backpack, bedroll, belt pouch, entertainer’s outfit, flint and steel, hypnotist’s locketOA, ink, inkpen, pot, silk rope (50 ft.), stationeryUE, torch (10), trail rations (5), waterskin, 2 gp
—————
Special Abilities
—————
Consummate Liar +1 Counts as Combat Expertise for some feats.
Hypnotic Stare (-2, 30 feet) (Su) As swift action, target creature takes penalty on Will saves.
Mesmerist Tricks (110 feet, 4/day) (Su) Implant hypnotic bond with allies. granting edge vs. foes. Painful Stare (
1, 1/round) (Su) As a free action, hyp. stare target takes extra precision dam from a hit. Point-Blank Shot +1 to attack and damage rolls with ranged weapons at up to 30 feet.
Precise Shot You don’t get -4 to hit when shooting or throwing into melee.

Bio:

Lara Aliciasdatter
50 år. 183 cm og 63 kg. Sort hud, håret er stålgråt og sort.

Født og opvokset i den gamle del af Kintargo i kvarteret hvor det nu nedbrændte kasino Lucky Bones lå. Bor nu tæt på boghandlen Crissali’s Fine Tomes. Har lejlighedsvis lejere fra byens parapsykologiske miljø. Mangeårig skuespiller med stor interesse for litteratur og kunst.

Laras mor Alicia var nekromancer (CE) og hendes far Michael var munk (LG). Om de stadig lever ved Lara ikke. Hun har ikke kontakt med dem. Hendes stemme bliver et par toner mørkere og et par decibel højere når der spørges ind til hendes forhold til dem. Voksede op i den gamle bydel nær det nedbrændte kasino med sin mor. Ingen væsentlig kontakt med sin far. Havde nærmest uungåeligt uheldigt selskab i sine unge år. Senere slog hendes fars gode gener igennem og hun uddannede sig inden for parapsykologi og det okulte som lå godt i tråd med hendes tidlligt indlærte .

Lara er meget læsende. Ses altid med en bog i hånden. Venlig, men afmålt. Man når hende ikke længere end til tænderne. Går i klassisk pænt og afslappet farvestrålende og behageligt tøj a la 68’er luksus-hippitøj. Bærer store skinnende smykker.

Medstifter af Kutinda-selskabet (sammen med Emanuel Zakarias Knorhane) – en sammenslutning af parapsykologer i Kintargo.

Reason to protest:
Tagging Along: You hadn’t planned on going to the protest. Maybe crowds bother you, or you worry that it might get out of hand, or perhaps you’re just not political. But when you found out a close friend (one of the other PCs works best for this friend) was planning on going, you reluctantly agreed to come along, if only to make sure your friend stays out of trouble. You aren’t as interested in joining the protests as you are keeping alert for anything that might escalate the protest into something more. Someone has to watch out for your friend, and who better to do that than you? You gain a +2 bonus on all Perception and initiative checks made during the protest itself.

Lara Aliciasdatter

Hell's Rebels Foony karinhartvig